Klekkeri og settefiskanlegg


SELVE RYGGRADEN!


Et av hovedformålene med etableringen av en egen fiskerforening i distriktet var kultivering av vann, og da spesielt utsett av fisk. Forsurningen hadde allerede begynt å vise sin virkning i noen vann. Dessuten var fisketrykket stort mange steder, derfor var fiskebestanden truet i mange vann. Allerede i 1937 ble det for første gang satt ut fisk i regi av GS. Det ble fanget fisk i Nisterudbekken og satt ut i Røyvannet. Dette ble gjort av Birger Fjeld, Jan Jansen og Condrup Hansen. Disse tre var pionerene i Grenland Sportsfiskere på dette området.

Senere samme år ble det satt ut 3000 ørretyngel i Røyvannet. Det står ikke nedskrevet hvor denne fisken kom fra, men det er mest sannsynlig at disse kom fra klekkeriet i Luksefjell som var i drift i denne perioden. Sikkert er det at året etter ble det kjøpt 10 000 ørretyngel fra dette klekkeriet. Av disse ble 4000 satt ut i Stengestad og 2000 i tjernene nordafor, som det står i referatet fra 1938. 4000 yngel ble satt ut i Kilebygda. I årsberetningen står det også at ble det fanget 186 småfisk på flue i Bukketjern og båret ned til Stengestad. Fisken ble imidlertid satt ut i Blokkevann som var fisketomt og skulle fungere som prøvevann. Foreningen ville unngå fiske i dette prøvevannet. Derfor står det i beretningen at fisken ble båret ned til Stengestad. En kan imidlertid legge merke til at det ikke står at fisken ble satt ut i Stengestad. I 1938 ble det for første gang gjort merking av fisk. 116 fisk ble fanget i Nisterudtjern og overført til Røyvannet. 70 av disse ble merket.

At arbeidet som Grenland Sportsfiskere gjorde ble lagt merke til, viser følgende fra 1939. Cand. real Sømme, som den gang var Norges fremste ekspert på innlandsfisk, var på befaring for å måle surhetsgrad og se på ernæringsforholdene i noen av vannene. Han skulle også se på resultatet av forsøket med utsett av fisk i prøvevannet, som var Blokkevann. Det ble påvist at fisk som veide 67 gram ved utsett, veide 600 g etter ett år. Gjennomsnittsvekta lå på fra 144 g til 350 g. I denne forbindelse ga Sømme Grenland Sportsfiskere meget rosende ord og uttalte at det knapt fantes noen forening i fjorden (Oslofjorden) som arbeider så målbevist og energisk, og har så mange planer og ”jern i ilden”, som Grenland Sportsfiskere.

I 1939 begynte planene om eget settefiskanlegg, eller et klekkeri, å ta form. Foreningen inviterte både cand. real Sømme og senere fiskeriinspektør Birger Aagaard til å holde foredrag om emnet. Planer ble lagt, og det var meningen å gjennomføre dette året etter. Så kom krigen. Alle planer og budsjetter ble lagt på is, og som det står i årsberetningen fra 1940, ”en må klare seg som best en kan”.